We insure your holiday

Blog Article


Tunesië : annuleringen en annulatie wegens politieke onrust (enkel voor reizen in België geboekt)
Date: 2015-05-07
Tunesië : annuleringen en annulatie wegens politieke onrust (enkel voor reizen in België geboekt)

Tunesië
Annuleringen en annulatie wegens politieke onrust (enkel voor reizen in België geboekt)

1. Annulering voor de reis

1.1. Een klant kan nooit verplicht worden een reis te ondernemen.

1.2. Wanneer een klant éénzijdig het contract verbreekt is hij gehouden de contractuele verbrekingsvergoeding (annuleringskosten) te betalen.

1.3. Ook de reisorganisator kan niet zomaar een reis annuleren. Hij kan dit slechts onder de voorwaarden vervat in artikel 14

§ 1 van de reiscontractenwet:

Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1° ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
2° ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

§ 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de overeenkomst, tenzij :

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

1.4. Het is duidelijk dat de reisorganisator niet in alle gevallen de uitvoering van de reis zonder meer kan opdringen. In feite mag hij als "naarstig organisator" niet toestaan dat de reiziger in gevaar wordt gebracht.

1.5. Wanneer een reisorganisator om de redenen omschreven in punt 4 (gevaar) een reis annuleert, is hij in principe gehouden om de reissom terug te betalen.

Wel kan de reisorganisator, volgens sommige juristen, beroep doen op de overmacht-regel en zou hij de werkelijk gemaakte kosten aan de reiziger mogen aanrekenen. Voor dit standpunt is wel rechtsleer maar geen rechtspraak voorhanden. Het wordt trouwens door Test-Aankoop bestreden.

1.6. Om de redenen omschreven in punt 5. annuleren sommige reisorganisator NIET maar stellen vast dat de reis, wegens overmacht, niet kan worden uitgevoerd. De reis wordt dan voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook voor dit, overigens verdedigbaar standpunt, is geen rechtspraak voorhanden.

1.7. Wie bepaalt wanneer een reisorganisator een reis MOET annuleren ?

Uit de gebruiken blijkt dat wanneer de overheid van het land waar de klant vertrekt en/of van het land waar hij aankomt, reizen naar deze bestemming verbiedt, dient de reisorganisator te annuleren en moet de klant deze annulering aanvaarden, inclusief aanrekening van de werkelijke kosten.

Om diplomatieke redenen zijn de adviezen van Buitenlandse Zaken (BZ) soms onduidelijk en gelden ze soms slechts voor bepaalde gebieden. Soms kan men zelfs niet inschatten of een reisadvies nu negatief is of niet. Wij zijn er van overtuigd dat BZ zijn uiterste best doet om de dikwijls razendsnel veranderende situaties in “risicolanden” op de voet te volgen.

Al dan niet een afreis annuleren blijft bijgevolg in grote mate de beslissingsbevoegdheid van de reisorganisator die zich naast het advies van BZ veelal zal baseren op de berichten van zijn lokale correspondenten.

1.8. Vermijden van schadeclaims. Hoe kan een reisorganisator schadeclaims van ontevreden klanten vermijden ?

1.8.1 Ontevreden klanten wiens reis door de reisorganisator wordt geannuleerd

De reisorganisator annuleert terecht en mag de reeds gemaakte kosten aanrekenen:

- wanneer BZ een duidelijk negatief advies geeft.
- Wanneer uit het advies van BZ blijkt dat bepaalde regio’s of plaatsen niet kunnen bezocht worden wanneer zij een wezenlijk onderdeel van de reis vormen.
- Wanneer er geen duidelijk negatief reisadvies is maar de lokale (uiteraard officiële) correspondent formeel het reizen afraadt.
- Wanneer er door de internationale gemeenschap een embargo tegenover het land wordt uitgevaardigd.

1.8.2 Ontevreden klanten waar de reisorganisator de reis toch laat doorgaan en annuleringskosten aanrekent aan wie niet wenst te vertrekken.

Klanten die toch wensen te annuleren indien de reisorganisator beslist de reis te laten doorgaan moeten annuleringskosten betalen:

- Wanneer het reisadvies niet éénduidig negatief is en wanneer eventuele risicoplaatsen geen wezenlijk onderdeel van de reis uitmaken en kunnen vervangen worden door een evenwaardig, veilig alternatief.
- Wanneer er geen éénduidig negatief reisadvies is en de lokale (uiteraard officiële) correspondent formeel bevestigt dat de reis zonder gevaren normaal kan doorgaan.

1.9. Wil de klant in weerwil van alle negatieve adviezen toch een ticket kopen en een hotel reserveren (= pakket) dan moet de reisorganisator hem schriftelijk de negatieve reisadviezen meedelen en hem schriftelijk laten verklaren er kennis van te hebben genomen. Let wel: dit ontslaat de reisorganisator niet van zijn bijstandsplicht als de reiziger in de problemen zou komen, het ontslaat hem enkel van aansprakelijkheid bij eventuele schade.

2. Annulering tijdens de reis

In dit geval geldt artikel 15 van de reiscontractenwet dat luidt:

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen diensten en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen

NOTA: Wat betreft de schadeloosstelling kan de reisorganisator ook hier de overmacht-regel inroepen.

Wanneer u een Sunassistance annulatieverzekering hebt kan u uw reis wijzigen naar een ander bestemming.
Sunassistance betaalt de wijzigingskosten tot 175 EUR per verzekerde. Dit geldt voor ook voor reizen die u buiten België boekte.